تصويري پيدا نشد

کلینیک درد چیست؟

درد در حقیقت تحریک پایانه های عصبی اندام ها و بافت ها می باشد که می تواند توسط آسیب ...